Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Haarlem

Dagelijks telefonisch op nummer 023-78 50 443. U krijgt een antwoordapparaat en wordt zo mogelijk dezelfde dag teruggebeld. Ook kunt u een e-mailbericht zenden via Contact. De praktijkdag is woensdag van 09.00 - 17.00 u

Na aanmelding ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld Aanmeldingsformulier van u. De door u verstrekte inhoudelijke gegevens worden in een dossier opgenomen volgens de KNMG Privacy Richtlijnen


Er is een verwijzing nodig van huisarts, schoolarts, medisch specialist, Bureau Jeugdzorg of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

-->> Psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten kunnen niet rechtstreeks verwijzen <<--


Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de bekostiging van de Jeugdzorg. De gemeenten geven op basis van een verwijsbrief voor iedere cliënt een beschikking af, waarna de behandeling kan starten. De verwijsbrief of -kaart willen wij vooraf van u ontvangen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen eisen de gemeenten dat op het verwijsbriefje minimaal de volgende gegevens worden vermeld:

 • naam van de zorgaanbieder naar wie verwezen wordt.
 • naam, telefoonnummer en AGB-code van de verwijzend arts.
 • naam, geboortedatum en BSN-nummer van het kind.
 • type zorg: 'specialistische ggz zonder verblijf '.

Bij verhindering verzoeken wij u de praktijk zo spoedig mogelijk, echter minimaal 24 uur van te voren, in te lichten. Wij reserveren immers tijd voor u die bij tijdige melding van verhindering aan een andere cliënt beschikbaar kan worden gesteld. Niet of niet-tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Op de praktijkdag (woensdag) verzoeken wij u voor dringende boodschappen bij voorkeur een voicemail- of sms-bericht te sturen naar 06-133 13 776.


Mevrouw R.W. Langhout

Beknopt CV

Ria Langhout (1957) is na haar artsexamen enkele jaren werkzaam geweest als tropenarts en daarna als huisarts. Zij specialiseerde zich in 2001 tot psychiater/kinder- en jeugdpsychiater bij het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (AMC) in Amsterdam (huidige Bascule) en is hier sindsdien werkzaam geweest op verschillende afdelingen waaronder de algemene polikliniek en momenteel bij cluster gezinnen waar kinderen met complex trauma en hechtingsproblematiek met de bijbehorende familiesystemen in behandeling zijn. Van augustus 2003 tot december 2005 was zij tevens werkzaam als chef de clinique kinderdagbehandeling Triversum Hoofddorp. Sinds december 2005 tevens werkzaam in de vrijgevestigde praktijk.

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met de psychiater bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze praktijk maakt gebruik van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ( NVvP). In het klachtenreglement van deze beroepsvereniging leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. 

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook na bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Het betreft de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag


www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Behandeling van kinderen

Vaak vragen ouders zich af ‘aan wie het nou ligt’ als bepaalde zaken thuis tussen de ouders en het kind moeizaam gaan. Gaandeweg het onderzoek wordt dan vaak duidelijk dat het gaat om een kind met bepaalde kwetsbaarheden maar gelukkig ook sterke kanten. De opvoeding werkt op sommige van deze kanten van het kind gunstig en op sommige kanten minder gunstig.

Een belangrijke pijler van de behandeling is dat ouders zoveel mogelijk inzicht krijgen in de sterke en minder sterke kanten van hun kind zodat zij de opvoeding zo af kunnen stemmen dat het kind zich met zijn kwetsbare en sterke kanten zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Hierbij is uitleg over de symptomen die het kind vertoont van belang naast gedragstherapeutische technieken en het analyseren en beïnvloeden van omgevingsfactoren die van invloed op het kind zijn.

Via huiswerkopdrachten en het overdragen van werkzame interventies aan ouders ('mediatietherapie') kan het kind ook buiten het therapie uur van de behandeling profiteren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met sterke en minder sterke kanten van ouders. Ook het functioneren van het kind op school is een belangrijk item. Informatie van en uitleg aan de leerkracht kan helpen gedragsproblemen op school beter te hanteren.

Als ingeschat wordt dat een kind van medicatie zou kunnen profiteren, worden zorgvuldig samen met ouders voor- en nadelen van medicatie en eventuele alternatieven afgewogen.

Bij het behandelen van angstproblematiek, onbegrepen lichamelijke klachten en klachten van depressieve aard is cognitieve gedragstherapie een belangrijke pijler. Uitgebreide informatie over deze therapievorm vindt u bij Links.

Voor traumagerelateerde klachten kan EMDR-behandeling of traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TFCBT) ingezet worden. Uitgebreide informatie over deze therapievorm vindt u bij Links.


Behandeling van (jong-)volwassenen

Een aantal ‘kinderziekten’ zoals ADHD, stoornissen met autistische kenmerken of hechtingsproblemen kan ook in de volwassenheid problemen geven.

Het herkennen van en uitleg krijgen over deze symptomen in de volwassenheid en hoe ermee om te gaan, kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.

Als ingeschat wordt dat medicatie het beeld gunstig kan beïnvloeden, worden gezamenlijk de voor- en nadelen van medicatie en eventuele alternatieven zorgvuldig afgewogen.

Bij het behandelen van angstproblematiek, onbegrepen lichamelijke klachten en klachten van depressieve aard is cognitieve gedragstherapie een belangrijke pijler. Uitgebreide informatie over deze therapievorm vindt u bij Links.

Onderzoeksvormen

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek wordt één of meerdere van de volgende onderzoeken gedaan:

 • Individueel onderzoek: nadere kennismaking met uw kind door middel van gesprek en spel.
 • Oudergesprek, voor zover dat nog niet bij het eerste gesprek heeft plaatsgevonden: hierin komt o.a. de achtergrond van de ouders aan bod voor zover deze relevant is voor de huidige opvoedingssituatie en komen zaken aan de orde die niet in het bijzijn van het kind besproken kunnen worden.
 • Gezinsgesprek: nadere kennismaking met het gezin en inventarisatie van de problemen en de visie van de gezinsleden hierop. Een gezinsgesprek kan op indicatie plaatsvinden.
 • Opvragen van informatie van derden: voor het verkrijgen van informatie over school, eerdere hulpverlening en medische gegevens wordt u verzocht toestemming te geven.
 • Aanvullend onderzoek: voor eventueel noodzakelijk aanvullend
  (neuro-)psychologisch onderzoek of lichamelijk onderzoek wordt u naar de desbetreffende deskundige verwezen.
 • Gestandaardiseerd onderzoek: zonodig wordt o.a. gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten.

Adviesgesprek

Aan het eind van het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de bevindingen, overwegingen, conclusies en adviezen aan u worden voorgelegd.

Als u hiervoor toestemming geeft worden de huisarts en de verwijzer vervolgens van het onderzoek en advies op de hoogte gebracht.

Per 1 januari 2015 is de jeugdzorg, inclusief de jeugd-GGZ, voor kinderen tot 18 jaar de verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. Dit heeft tot gevolg dat kinderpsychiaters voortaan bij de gemeenten moeten declareren.  Doel van deze 'Transitie' was het verbeteren van de regie in het behandeltraject van jeugdigen en het realiseren van een bezuiniging. De bezuinigingen betekenen in de praktijk o.a. dat sommige gemeenten de toegang tot de Specialistische Jeugd-GGZ trachten te beperken en jaarlijks opnieuw een verwijsbrief verlangen.

Contracten 

Deze praktijk heeft contracten afgesloten met alle gemeenten in de regio's Haarlemmermeer (o.a. Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Lisserbroek, Rijssenhout, Vijfhuizen, Zwanenburg), Midden-Kennemerland (Beverwijk, Heemskerk, Velsen) en Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort).

De declaraties gaan rechtstreeks naar de gemeenten. Deze ontvangen bij de aanvraag van de beschikking het burgerservicenummer van het kind om te controleren of de cliënt inderdaad in deze gemeente woonachtig is. Bij het declareren ontvangt de gemeente via een beveiligde verbinding de geinvesteerde tijd. De gemeenten hanteren hierbij hun eigen privacybeleid. 

Voor kinderen is er geen eigen bijdrage. Vanaf de dag dat een kind 18 jaar wordt gaat de zorg over naar de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraars houden voor medisch specialistische hulp een eigen risico in van €385,- per jaar (2019). Hieronder valt ook GGZ-behandeling bij cliënten vanaf 18 jaar. Deze praktijk heeft met alle ziektekostenverzekeraars contracten m.u.v. CZ. Voor een CZ-verzekerde kunnen echter wel individuele afspraken gemaakt worden met zorgverzekeraar CZ. 

Het declareren bij ziektekostenverzekeraars gaat nog d.m.v. een Diagnose Behandel Combinatie (DBC), waarbij diagnostische codes aan de ziektekostenverzekeraar worden aangeleverd. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u een zgn. privacyverklaring ondertekenen, welke de behandelaar van de verplichting ontslaat de diagnostische codes bij de zorgverzekeraar aan te leveren.

Afspraken die minder dan 24 uur tevoren worden afgezegd worden bij de cliënt in rekening gebracht.


Budget

De gemeenten houden de uitgaven nauwlettend in het oog en kunnen halverwege het jaar een budgetplafond instellen. Dit zou er toe kunnen leiden dat niet meer dan een bepaalde hoeveelheid tijd aan een cliënt besteed mag worden en dat een grens kan worden gesteld aan het aantal cliënten van de betreffende gemeente dat in dat jaar in deze praktijk behandeld kan worden.

Wijziging Zorgstelsel

Per 1 januari 2014 is het zorgstelsel ingrijpend gewijzigd. In het nieuwe stelsel is het onderscheid verdwenen tussen de Eerste en de Tweede Lijn.
Er zijn nu drie niveau's, waaruit wordt gekozen afhankelijk van hoe intensief de behandeling moet zijn:

 1. Praktijk Ondersteuner van de Huisarts (POH)
 2. Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
 3. Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

Uw huisarts schat de zwaarte van uw problematiek in en verwijst u naar een van deze drie niveau's. De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie R.W. Langhout is zowel werkzaam in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ.


Verwijzing huisarts

De huisarts kan u pas verwijzen als er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-V 'stoornis'. Als u alleen klachten heeft maar geen 'stoornis', vergoedt uw gemeente de hulp niet.

Wat is het verschil tussen klachten en een DSM-V 'stoornis'? DSM-V is een handboek waarin psychische klachten die in een bepaalde samenhang en mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en beschreven. Wanneer uw klachten in een dergelijke classificatie passen, wordt dit een stoornis genoemd.


Vergoeding kosten door uw gemeente

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie R.W. Langhout heeft contracten met alle gemeenten in de regio's Haarlemmermeer, Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland (bij Kosten treft u de lijst van gemeenten aan). Dit betekent voor u dat voor cliënten tot 18 jaar alle kosten worden vergoed. Boven 18 jaar geldt eerst het wettelijk eigen risico (2020: € 385,-).

Toch kan het voorkomen dat u niet in deze praktijk terecht kunt. Sommige gemeenten hanteren een budgetplafond waardoor helaas slechts een beperkt aantal cliënten van de betreffende gemeente in deze praktijk kan worden geholpen.


Locatie praktijk: zie onder Contact kaart Google Maps.


Openbaar vervoer 

Bekijk 9292.nl


Parkeergelegenheid

Let op: in de wijk achter het Lorentzhuis kunt u niet parkeren, dit is een ‘vergunninghoudergebied’.

De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen bevinden zich op het Lorentzplein (schuin tegenover het Lorentzhuis), op het parkeerterrein van supermarkt Budget Food (hoek Tempelierstraat/van Eedenstraat) en in Parkeergarage Houtplein.

Iets verder weg, maar goedkoper, kunt u parkeren op het Emmaplein en omgeving: dit is bij de St. Bavo Basiliek, aan de andere kant van de Leidse Vaart, op een kleine 10 minuten lopen van het Lorentzhuis (loop vanaf het Emmaplein de Leidse Vaart over, met de weg mee door de 1e Emmastraat/Tempeliersstraat; bij de stoplichten rechtsaf de Van Eedenstraat op; het Lorentzhuis ligt dan aan uw rechterhand op nr. 16).

N.B. In het centrum kunt alleen betaald parkeren. Er wordt zeer frequent gecontroleerd.


adhd.startpagina.nl

Diverse links met betrekking tot het onderwerp ADHD.

brainwiki.nl

informatie voor jongeren met ADHD.

autisme.startpagina.nl

Diverse links m.b.t. het onderwerp autisme.

autisme-nva.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme.

balansdigitaal.nl

Vereniging voor o.a. (ouders van) hyperactieve kinderen, dyslectische kinderen, maar ook kinderen met pdd.

emdrkindenjeugd.nl

EMDR-behandeling.

erfelijkheid.nl

zorgwijzer.nl/zorgwijzers/erfelijkheid 

Medische informatie over erfelijke aandoeningen.

hiq.nl

Hoogbegaafdheid.

Jeugmaatwerk.nl

Soms lijkt het alsof regels,procedures, privacywetgeving, rechtmatigheid e.d. belangrijker zijn dan het tijdig ingrijpen bij een jongere. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom werd Jeugdmaatwerk opgezet: een onafhankelijke organisatie die oplossingsgericht te werk gaat.

Jeugdzorg.startpagina.nl

Veel links met betrekking tot de Jeugdzorg.

Kenniscentrum-kjp

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie voor professionals. O.a. medicatie-info.

lichttherapie.nl

Informatie over lichttherapie.

Mind

Meldpunt: als u zorgen of tips hebt over het huidige zorgstelsel.

nvvp.net

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

meeaz.nl

(vroeger SPD) MEE Amstel en Zaan. Als u hulp nodig heeft en u weet niet precies waar u die kunt krijgen.

nji.nl

Expertisecentrum Opvoedings-ondersteuning.

oudersenrugzak.nl

REC en Leerlinggebonden Budget.

jeugdengezondheid.org

Overgewicht.

psychotherapie.nl

Informatie over cognitieve gedragstherapie.

pgb.nl

Informatie over de verschillende soorten PGB's (Persoonsgebonden-budget), hun mogelijkheden en wijze van aanvragen.

Pharosnl.nl

Vereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

vsop.nl

Enkele nuttige sites van ouderverenigingen.

 • Van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem