Privacy

 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Mevrouw R.W. Langhout
Kleine Houtweg 32
2012 CD  Haarlem
Tel.: 023 - 78 50 443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY

PRIVACY RICHTLIJNEN VOLGENS MODEL KNMG

Na aanmelding wordt u verzocht via een beveiligde internetsite al een aantal gegevens te verstrekken. Behalve naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens) worden in het online-aanmeldingsformulier voor de eerste afspraak ook inhoudelijke vragen gesteld. Beantwoording daarvan is uiteraard niet verplicht, maar wel gewenst. Indien uw kind in behandeling komt, komen die gegevens in uw dossier. Indien er geen afspraak tot stand komt, worden die gegevens direct vernietigd.

Aanleg dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor de behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders, bijvoorbeeld bij een medisch specialist, ggz-instelling of bij de school met uw toestemming heeft opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist of een GGZ-instantie worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen bijvoorbeeld de regionale psychiatergroep. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. 

Als uw arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geÔnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging van uw gegevens                                            Terug naar boven
Uw arts draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk-)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn eveneens verplicht tot geheimhouding. Bij de verzending van vertrouwelijke gegevens via internet, bijv. formuliergegevens of emailberichten, wordt bovendien gebruik gemaakt van encryptie (SSL). Voor meer informatie over SSL-beveiliging van internetverkeer klikt u hier.
Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De algemene verplichte bewaartermijn is tien jaar, maar de termijn kan ook langer zijn. Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht (zie hieronder) kan de bewaartermijn korter zijn.

Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan tien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen.

In deze praktijk is het gangbaar diverse patiŽntgegevens (o.a. NAW-gegevens en correspondentie) uit het oogpunt van continuÔteit van zorg, van goede administratie en van leesbaarheid in een computerbestand vast te leggen en langere tijd te bewaren. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw arts afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift                                             Terug naar boven
U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. In deze praktijk is het de regel dat u een kopie ontvangt van de brief die aan uw huisarts gestuurd wordt. Deze brief bevat tevens het behandelplan.

Uw arts moet uw verzoek tot inzage binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag hij een vergoeding vragen. Voor een afschriftverzoek per pagina maximaal Ä 0,23 met een maximum van Ä 4,50 per verzoek; voor afschriften op een andere gegevensdrager dan op papier (zoals op cd-rom of via internet) maximaal Ä 4,50.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming
Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist zijn, kunt u de arts vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen.

U kunt, indien u toch prijs stelt op bewaring van de gegevens, uw arts verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze minder relevant of niet geheel juist zijn. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja in hoeverre, aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging
U kunt uw arts vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw arts moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.


                                                                                                   Terug naar boven